Postupak prinudne naplate 19.anuiteta obveznice lokalne oznake OPBC-O-A emitenta Opština Bileća pokrenut je dana 05.04.2024.godine zbog neplaćanja u roku.