Postupak prinudne naplate aktiviranjem garancije na 60% glavnice 7.anuiteta obveznice lokalne oznake INLG-O-B, emitenta Interlignum doo Teslić pokrenut je kod Garantnog fonda Republike Srpske zbog nenaplativosti mjenice je završen.