Centralni registar je dana 17.11.2023. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta Mikrokreditno društvo Taurus doo Banja Luka
Sjedište emitenta Jovana Dučića br. 25, 78000 Banja Luka
Matični broj emitenta 11159931
Vrsta hartije obveznica
Lokalna oznaka hartije TRRF-O-E
Broj hartija   2.000
Nominalna vrijednost hartije   1.000,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije    2.000.000,00 KM
Redni broj i tip emisije peta emisija obveznica, javna ponuda
Ograničenja prava na hartiji nema
Rok trajanja ograničenja prava nema
ISIN kod BA100TRRFOE7
CFI kod DBFSBR
Rok dospijeća 17.05.2027. godine
 
Predmetna emisija je upisana u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, rješenje broj: 01-03-RE-547-8/23 od 14.11.2023. godine.