Centralni registar je dana 16.03.2023.godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta VODOVOD AD KOZARSKA DUBICA, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 25. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake VDKZ-O-A.Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 6.806,20 KM po osnovu glavnice i 7.084,23 KM po osnovu kamate.Uvidom u stanje na računu za posebnu namjenu na dan 15.03.2023. godine, Centralni registar je utvrdio da je emitent Vodovod ad Kozarska Dubica izvršio uplatu vrijednosti 25. anuiteta