Centralni registar je dana 13.03.2023. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:
Naziv emitenta Premium Finance ad
Sjedište emitenta Ul. Mladena Stojanovića br. 111, Banja Luka
Matični broj emitenta 11172296
Vrsta hartije akcija
Klasa hartije Redovna akcija klase A
Lokalna oznaka hartije PRFN-R-A
Broj hartija 3.200
Nominalna vrijednost hartije    100,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije     320.000,00 KM
Redni broj i tip emisije II emisija - povećanje osnovnog kapitala - ponuda za kvalifikovane investitore
ISIN kod BA100IEFBRA3
CFI kod ESVUFR

Po registraciji ove emisije ukupna vrijednost osnovnog kapitala emitenta iznosi 420.000,00 KM.Predmetna emisija je upisana u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske  rješenje broj: 01-UP-31-70-4/23 od  07.03.2023. godine.