Centralni registar je dana 13.03.2023. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta Opština Istočni Stari Grad, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 1. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake OPIG-O-B.Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 37.800,00 KM po osnovu kamate.