Centralni registar je dana 01.02.2023. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:
Naziv emitenta Grad Prijedor
Sjedište emitenta Trg Oslobođenja br. 1, Prijedor
Matični broj emitenta 01066315
Vrsta hartije obveznica
Lokalna oznaka hartije GRPR-O-A
Broj hartija        55.000
Nominalna vrijednost hartije    100,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije     5.500.000,00 KM
Redni broj i tip emisije prva emisija obveznica, javna ponuda  
Ograničenja prava na hartiji nema
Rok trajanja ograničenja prava nema
ISIN kod BA100GRPROA1
CFI kod DBFSBR
Rok dospijeća 01.02.2033. godine

Predmetna emisija je upisana u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, rješenje broj: 01-UP-31-623-6-22G/23 od 17.01.2023. godine.