Dana 30.01.2023. godine kod Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka završen je postupak brisanja akcija (i to sa računa emitenta i sa računa vlasnika hartija od vrijednosti) lokalne oznake VPTR-R-A, emitenta Vodoprivreda Trebišnjica ad Trebinje, MB: 01109162.Brisanje navedenih hartija od vrijednosti izvršeno je na osnovu rješenja o brisanju emitenta iz registra emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj: 01-03-RE-423-1/22 i rješenja Okružnog privrednog suda u Trebinju broj: 062-0-Reg-22-000088 o promjeni pravne forme društva.Dosadašnji emitent Vodoprivreda Trebišnjica ad Trebinje, MB: 01109162 mjenja pravnu formu.