Centralni registar je dana 30.01.2023. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta KOMUNALAC AD KOZARSKA DUBICA, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 40. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake KMRZ-O-A.Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 6.020,24 KM po osnovu glavnice i  5.435,84 KM po osnovu kamate.Uvidom u stanje na računu za posebnu namjenu na dan 27.01.2023. godine, Centralni registar je utvrdio da je emitent KOMUNALAC AD KOZARSKA DUBICA izvršio uplatu vrijednosti 40. anuiteta.