Centralni registar je dana 24.11.2022. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:
Naziv emitenta Naša Banka ad Bijeljina
Sjedište emitenta Patrijarha Pavla br. 3, Bijeljina
Matični broj emitenta 01753339
Vrsta hartije akcija
Klasa hartije redovna akcija klase A
Lokalna oznaka hartije PIBB-R-D
Broj hartija 4.225.000
Nominalna vrijednost hartije      1,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije      4.225.000,00 KM
Redni broj i tip emisije dvadesetprva emisija-povećanje osnovnog kapitala, javna ponuda
ISIN kod BA100PIBBRD2
CFI kod ESVUFR

Po registraciji ove emisije ukupna vrijednost osnovnog kapitala emitenta iznosi 30.057.313,00 KM.Predmetna emisija je upisana u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske rješenje broj 01-UP-31-479-8/22 od 17.11.2022. godine.