Centralni registar je dana 28.07.2022. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta KOMUNALAC AD KOZARSKA DUBICA, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 34. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake KMRZ-O-A.Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 5.842,75 KM po osnovu glavnice i  5.613,32 KM po osnovu kamate.Uvidom u stanje na računu za posebnu namjenu na dan 28.07.2022. godine, Centralni registar je utvrdio da je emitent KOMUNALAC AD KOZARSKA DUBICA izvršio uplatu vrijednosti 34. anuiteta.