Centralni registar je dana 21.06.2022. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:
Naziv emitenta SAS-SuperP Osiguranje ad Bijeljina
Sjedište emitenta Trg Đenerala Draže Mihailovića 12, Bijeljina
Matični broj emitenta 11146015
Vrsta hartije akcija
Klasa hartije redovna akcija klase A
Lokalna oznaka hartije SSOS-R-A
Broj hartija       1.000
Nominalna vrijednost hartije      1.000,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije      1.000.000,00 KM
Redni broj i tip emisije četvrta emisija, povećanje kapitala
ISIN kod BA100SSOSRA8
CFI kod ESVUFR

Po registraciji ove emisije ukupna vrijednost osnovnog kapitala emitenta iznosi 4.420.000,00 KM.