Dana 21.06.2022. godine kod Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka završen je postupak brisanja akcija (i to sa računa emitenta i sa računa vlasnika hartija od vrijednosti) lokalne oznake TKDO-R-A, emitenta Fabrika kreča Carmeuse a.d. Doboj, MB: 11029744.Brisanje navedenih hartija od vrijednosti izvršeno je na osnovu rješenja Okružnog privrednog suda Doboj broj 60-0-Reg-22-000205 od 10.06.2022. godine o promjeni pravne forme društva. Dosadašnji emitent Fabrika kreča Carmeuse a.d. Doboj, MB: 11029744, mjenja pravnu formu.