Centralni registar je dana 13.05.2022. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:
Naziv emitenta Mikrokreditno društvo Pro Fin doo Istočno Sarajevo
Sjedište emitenta Spasovdanska bb, Lukavica, Istočno Novo Sarajevo
Matični broj emitenta 11189890
Vrsta hartije obveznica
Lokalna oznaka hartije MDPF-O-C
Broj hartija        13.505
Nominalna vrijednost hartije    100,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije     1.350.500,00 KM
Redni broj i tip emisije treća emisija obveznica, javna ponuda  
Ograničenja prava na hartiji nema
Rok trajanja ograničenja prava nema
ISIN kod BA100MDPFOC0
CFI kod DBFSBR
Rok dospijeća 3 (tri) godine, tj. do 13.05.2025. godine

Predmetna emisija je upisana u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, rješenje broj: 01-03-RE-57-8/22 od 10.05.2022. godine.