Centralni registar je dana 12.05.2022. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta KP KOMUNALAC AD SRBAC, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 31.anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake KMSR-O-A.Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 2.265,87 KM po osnovu glavnice i  1.735,12 KM po osnovu kamate.Uvidom u stanje na računu za posebnu namjenu na dan 12.05.2022. godine, Centralni registar je utvrdio da je emitent KP KOMUNALAC AD SRBAC izvršio uplatu vrijednosti 31. anuiteta.