Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o registraciji i prenosu hartija od vrijednosti objavljen je u Službenom glasniku Republike Srpske broj 40/12 i stupa na snagu 18.05.2012. godine.
Na internet stranici Centralnog registra hartija od vrijednosti u rubrici Propisi i obrasci dostupan je tekst Pravilnika