Upravni odbor Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka je na sjednici održanoj dana 30.12.2019. godine razmatrao i donio Procedure rada u postupku registracije dividende u novcu u Centralnom registru kojim se reguliše postupak i način rada Centralnog registra kao platnog agenta u postupku obračuna i isplate dividende u novcu vlasnicima akcija (titularima prava) na isplatu dividende, a u ime i za račun zainteresovanih emitenata.
Procedure se nalaze u rubrici O nama/Regulativa/Podzakonski akti.