Odluka o izmjenama i dopunama odluke o visini naknade koja se plaća za usluge
Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banja Luka objavljena je u Službenom glasniku Republike Srpske broj 53/11 i stupa na snagu 28.05.2011. godine.
Na Internet stranici Centralnog registra hartija od vrijednosti u rubrici Propisi i obrasci dostupan je tekst Odluke.