Berzanskom posredniku NLB Razvojna banka, akcionarsko društvo, Banja Luka, Poslovna jedinica za poslovanje sa hartijama od vrijednosti ''RB BROKER'' Banja Luka, po njegovom zahtjevu, prestalo je članstvo u sistemu obračuna, poravnanja i prenosa hartija od vrijednosti kod Centralnog registra