Dana 29.04.2009. godine "Hypo Alpe Adria Bank" a.d. Banja Luka - Odjeljenju za poslovanje sa hartijama od vrijednosti "Hypo Broker" ukinuta je izrečena mjera isključenja i ponovo je primljeno u članstvo u sistemu obračuna, poravnanja i prenosa hartija od vrijednosti kod Centralnog registra.