Članu Centralnog registra: ''Hypo Alpe Adria Bank'' a.d. Banja Luka – Odjeljenje za poslovanje sa hartijama od vrijednosti ''Hypo Broker'', dana 05.02.2009. godine izrečena je mjera isključenja iz članstva u sistemu obračuna, poravnanja i prenosa hartija od vrijednosti kod Centralnog registra, zbog oduzimanja dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti od strane Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, rješenje br. 01-UP-061-384/09 od 03.02.2009. godine.