Direktor Centralnog registra a.d. Banja Luka je donio nove Procedure rada u postupku preuzimanja akcionarskih društava.

Stupanjem  snagu ovih Procedura prestaju da važe Procedura rada u postupku preuzimanja akcionarskog društva br. 01-05-442/05 od 28.01.2005. godine i
Izmjene i dopune Procedura rada u postupku preuzimanja AD, br. 01-05-2452/06 od 23.03.2006. godine.

Postupci preuzimanja započeti prije donošenja ovih Procedura nastaviće se po odredbama Procedura rada u postupku preuzimanja akcionarskog društva br. 01-05-442/05 od 28.01.2005. godine.