Centralni registar hartija od vrijednosti ad Banja Luka u svojstvu depozitara Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom Balkan investment fond ad Banja Luka saziva 
VIII SKUPŠTINU AKCIONARA
Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom Balkan investment fond ad Banja Luka
(Glavna skupština) 
 
VIII Skupština akcionara Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom Balkan investment fond ad Banja Luka održaće se 17.02.2016. godine, srijeda, sa početkom u 12,00 časova, u prostorijama depozitara – Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka, ul. Sime Šolaje br. 1, Banja Luka.

 

Za VIII sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sljedeći dnevni red:
1.      Donošenje:
a) Odluke o izboru predsjednika VIII Skupštine akcionara;
b) Odluke o usvajanju izvještaja Komisije za glasanje;
2.      Donošenje Odluke o usvajanju Informacije u vezi sa stanjem u Zatvorenom investicionom fondu sa javnom ponudom Balkan investment fond ad Banja Luka;
3.      Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom Balkan investment fond ad Banja Luka;
4.      Donošenje:
a) Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom Balkan investment fond ad Banja Luka;
b) Odluke o utvrđivanju naknade za rad predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda.
Skupština akcionara Fonda može valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju više od 30% ukupnog broja glasova, uključujući i glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pismenim putem.
Ako se VIII Skupština akcionara ne bude mogla održati zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica održaće se, sa istim dnevnim redom i na istom mjestu, 24.02.2016. godine, srijeda, sa početkom u 12,00 časova.
Materijali  za sjednicu, sa prijedlozima odluka i drugi dokumenti za Skupštinu akcionara dostupni su svakom akcionaru koji to zahtijeva, u sjedištu depozitara, u redovno radno vrijeme.
Akcionari koji imaju najmanje 10% akcija mogu predložiti ili zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red Skupštine u skladu s odredbama člana 275. Zakona o privrednim društvima.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra sa stanjem na dan 07.02.2016. godine. Izvještaj Centralnog registra dostupan je u sjedištu depozitara, u redovno radno vrijeme, svim akcionarima, radi ostvarivanja prava uvida i kopiranja, kao i mogućnosti stavljanja prigovora na bilo koje neispravnosti u izvještaju.
Ovlašćeno lice za ovjeravanje punomoći je Selma Škrbić, zaposlena u depozitaru. Ovjera punomoći kod ovlaštenog lica može se izvršiti najkasnije jedan dan prije dana održavanja Skuštine.