Bobar banka ad Bijeljina-Odjeljenje za poslovanje sa hartijama od vrijednosti Bobar broker, isključena je iz članstva u Centralnom registru u sistemu obračuna, poravnanja i prenosa hartija od vrijednosti.
Odluku o isključenju iz članstva u Centralnom registru Upravni odbor je donio 04.12.2014. godine, na osnovu te odluke direktor je 04.12.2014. godine donio rješenje o isključenju iz članstva u Centralnom registru u sistemu obračuna, poravnanja i prenosa hartija od vrijednosti, na period do tri mjeseca od dana donošenja navedenog rješenja.