U okviru usluge platnog agenta, razvili smo uslugu isplate dividende akcionarima i usaglasili je sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, koji je stupio na snagu 02.03.2023.godine.Zakonske izmjene predstavljaju značajan korak u zaštiti akcionara, jer su uvele mogućnost isplate dividende posredstvom Centralnog registra kao platnog agenta u cilju postizanja nepristrasnosti i jednakog tretmana svih akcionara, bez davanja prednosti određenim akcionarima u isplati dividende u odnosu na druge akcionare, kao i mogućnost da svaki emitent prenese ugovorom na Centralni registar kao platnog agenta obračun iznosa dividende po vlasniku, obračun poreza i isplatu vlasnicima, provođenje rješenja o nasljeđivanju i izdavanje potvrda o novčanim sredstvima u svrhu vođenja ostavinskog postupka, čime se postiže maksimalna ravnopravnost kod isplate dividende akcionarima, ali i značajno pojednostavljuje obavezu isplate dividende od strane emitenta.
Isplata se vrši na bankovni račun vlasnika akcija upisan u bazi podataka Centralnog registra, na koji se vrše i sve ostale isplate iz akcija i obveznica.
Vlasniku akcija je ovim postupak naplate svih prihoda ove vrste pojednostavljen, te se jednim upisom bankovnog računa koji je besplatan, omogućava da se sve uplate odvijaju automatski na taj račun.
Sigurni smo da ćemo zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u poslovima platnog agenta povećati povjerenje i podršku akcionara naporima emitetna u postizanju još boljih poslovnih rezultata i većih dividendi.