Društvu za poslovanje sa hartijama od vrijednosti FIMA INTERNATIONAL ad Banja Luka prestalo je članstvo u Centralnom registru u sistemu obračuna, poravnanja i prenosa hartija od vrijednosti.
Odluku o prestanku članstva u Centralnom registru Upravni odbor je donio 11.06.2013. godine,  a na osnovu te odluke direktor je 12.06.2013. godine donio Rješenje o prestanku članstva u Centralnom registru u sistemu obračuna, poravnanja i prenosa hartija od vrijednosti.