CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI AD BANJA LUKA

Skupština akcionara (Vanredna)

Broj: Sk-10049/24

Banja Luka, 19.06.2024. godine                                                                                                                          

                                                                                                          

Na osnovu člana 281. stav 1. tačka j) Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23), člana 201. stav 5. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti (Službeni glasnik Republike Srpske br. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13, 4/17, 63//21 i 63/22), člana 29. stav 1. tačka 18. i člana 33. stav 5. Statuta Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 61/19), člana 21. Poslovnika o radu Skupštine akcionara Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka i Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor članova Upravnog odbora Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka broj: Sk-10048/24 od 19.06.2024. godine, Skupština akcionara Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, na XXXIII vanrednoj sjednici održanoj 19.06.2024. godine,  r a s p i s u j e 

 

JAVNI KONKURS

za izbor članova Upravnog odbora

Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka

 

 

I     Raspisuje se Javni konkurs za izbor pet članova Upravnog odbora Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Upravni odbor).

II      Osnov i postupak

U skladu sa članom 201. stav 5. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti i članom  27. stav 2. Statuta Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Statut Društva), izbor članova Upravnog odbora vrši se na osnovu prethodno provedenog Javnog konkursa. 

U skladu sa članom 201. stav 7. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti, Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske daje saglasnost na izbor članova Upravnog odbora.

         

III      Poslovi

          Nadležnosti Upravnog odbora utvrđene su članom 37. Statuta Društva.

IV      Mandat

          Članovi Upravnog odbora biraju se na mandatni period od 5 (pet) godina.

        

V        Status

           Članovi Upravnog odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad prema odluci Skupštine  akcionara.

VI      Uslovi

           1.  Za članove Upravnog odbora mogu biti izabrana lica koja ispunjavaju sljedeće uslove:

                     a) visoka stručna sprema, odnosno završen prvi ciklus četvorogodišnjeg studija sa najmanje 240 ECTS bodova ako se lice obrazovalo po sistemu obrazovanja prema Bolonjskom procesu, ekonomske, pravne ili elektrotehničke struke i

                     b) najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci.

    

            2.   Članovi Upravnog odbora i direktor ne mogu:

                     a) biti u međusobnom srodstvu ili braku,

                     b) biti lica koja su pravosnažno osuđena za krivično djelo protiv privrede i platnog prometa, protiv službene dužnosti i za krivično djelo propisano Zakonom o tržištu hartija od vrijednosti ili im je izrečena ili traje mjera mjera zabrane obavljanja poslova sa hartijama od vrijednosti,

                    v) posjedovati direktno ili indirektno više od 5% udjela u osnovnom    kapitalu pravnih lica kojima Komisija za hartije od vrijednosti daje dozvolu za obavljanje poslova,

                    g) obavljati djelatnosti ili sprovoditi aktivnosti koje su u suprotnosti sa načelima zaštite investitora, samostalnosti i nepristrasnosti rada Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Centralni registar).

           3.  Svi članovi Upravnog odbora moraju da budu neizvršni članovi, a najmanje dva moraju da budu nezavisni članovi u smislu zakona kojim se reguliše osnivanje i poslovanje privrednih društava.

VII      Potrebna dokumenta

            Uz prijavu na Javni konkurs, kandidati su dužni da dostave sljedeće dokaze o ispunjavanju uslova:

  • biografija sa podacima o dosadašnjem radu i kretanju u službi;
  • ovjerena kopija diplome - dokaz za uslov iz tačke VI pod 1. a);
  • uvjerenje o radnom stažu - dokaz za uslov iz tačke VI pod 1. b);
  • ovjerena izjava da ne postoje smetnje iz tačke VI pod 2. a), v) i g);
  • uvjerenje iz kaznene evidencije iz tačke VI pod 2. b);
  • ovjerena izjava o tome da li je kandidat nezavisno ili zavisno lice u smislu tačke VI pod 3, a ako se kandidat može smatrati zavisnim licem potrebno je u izjavi navesti odnos iz kojeg proizlazi zavisnost (čl. 301. Zakona o privrednim društvima).

VIII   Obavljanje razgovora       

          Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa, a čija je prijava uredna i blagovremena, Konkursna komisija će obaviti razgovor na koji će kandidati biti blagovremeno pozvani.   

IX     Rok za podnošenje prijava

          Prijave se podnose u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu Glas Srpske.

         

          Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

         

         Prijave se dostavljaju direktno na protokol Centralnog registra ili poštom na adresu: Centralni registar hartija od vrijednosti AD Banja Luka, 78000 Banja Luka, Sime Šolaje 1, sa naznakom ''Konkurs za izbor članova Upravnog odbora - za Konkursnu komisiju''.

X       Objavljivanje konkursa       

Ovaj konkurs objavljuje se na internet stranci Centralnog registra i dnevnom listu Glas Srpske.          

        

                                                                                                                                                                                                                                                 Predsjednik Skupštine akcionara

                                                                                                                                                                                                                                                                Tanja Telić,s.r.