CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI AD BANJA LUKA

Upravni odbor

Broj: UO-4450/24                                                                 

Banja Luka, 13.03.2024. godine                                        

                                                                                         

Na osnovu člana 37. stav 1. tačka 10. u vezi sa članom 40. stav 1. Statuta (Službeni glasnik Republike Srpske broj 61/19), Upravni odbor na sjednici održanoj dana 13.03.2024. godine  r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora

I    Osnov i postupak

U skladu sa članom 201. stav 5. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti, izbor direktora vrši se na osnovu prethodno provedenog javnog konkursa. 

 U skladu sa članom  37. tačka 10. i članom 40. stav 1. Statuta Društva, Upravni odbor bira i razrješava direktora na osnovu prethodno raspisanog konkursa.

U skladu sa članom 201. stav 7. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti i članom 40. stav 4. Statuta, Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske daje saglasnost na izbor i imenovanje direktora Centralnog registra.         

II   Poslovi

          Nadležnosti direktora utvrđene su članom 41. Statuta Društva.

III   Mandat

          Imenovanje direktora vrši se na mandatni period od 5 (pet) godina.        

IV    Status

          Prava po osnovu rada, obim prava i način njihovog ostvarivanja bliže se uređuje  ugovorom o radu koji se zaključuje između imenovanog kandidata i Upravnog odbora. Ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme, sa ograničenim trajanjem mandata u skladu sa tačkom III ovog konkursa. Kandidat koji bude imenovan dužan je dostaviti dokumentaciju potrebnu za zaključivanje ugovora o radu u skladu sa Zakonom o radu.

V   Uslovi

         1.  Za direktora može da bude imenovano lice koje ispunjava sljedeće posebne uslove:

                     a) visoka stručna sprema odnosno završen prvi ciklus četverogodišnjeg studija sa najmanje 240 ECTS bodova, ako se lice obrazovalo po sistemu obrazovanja prema Bolonjskom procesu, ekonomskog ili pravnog smjera;

                    b) 5 (pet) godina radnog staža u oblasti tržišta kapitala;

                    v) odgovarajuće stručno znanje i lična svojstva koja ga čine dostojnim za obavljanje ove funkcije;

                   g) poznavanje engleskog jezika;

                   d) poznavanje rada na računaru;                     

2. Članovi Upravnog i Nadzornog odbora i direktor Centralnog registra ne mogu:

                   a) biti u međusobnom srodstvu ili braku,

                   b) biti lica koja su pravosnažno osuđena za krivično djelo protiv privrede i platnog prometa, protiv službene dužnosti i za krivično djelo propisano Zakonom o tržištu hartija od vrijednosti ili im je izrečena ili traje mjera zabrane obavljanja poslova sa hartijama od vrijednosti,

                  v) posjedovati direktno ili indirektno više od 5% udjela u osnovnom kapitalu pravnih lica kojima Komisija za hartije od vrijednosti daje dozvolu za obavljanje poslova,

                  g) obavljati djelatnosti ili sprovoditi aktivnosti koje su u suprotnosti sa načelima zaštite investitora, samostalnosti i nepristrasnosti rada Centralnog registra.

VI  Potrebna dokumenta

           Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni da dostave sljedeće dokaze o ispunjavanju uslova:

  • 1. biografija sa podacima o dosadašnjem radu i kretanju u službi;
  • 2. ovjerena kopija diplome - dokaz za uslov iz tačke V pod 1. a);
  • 3. uvjerenje o radnom stažu - dokaz za uslov iz tačke V pod 1. b);
  • 4. izjava o ispunjavanju uslova iz tačke V pod 1. v), g), d);
  • 5. izjava da ne postoje smetnje iz tačke V pod 2. a), v) i g);
  • 6. uvjerenje iz kaznene evidencije iz tačke V pod 2. b).

VII  Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa, a čija je prijava uredna i blagovremena, Upravni odbor će obaviti razgovor na koji će kandidati biti blagovremeno pozvani.  

VIII   Objavljivanje konkursa

           Ovaj konkurs se objavljuje na internet stranici Društva i dnevnom listu ''Nezavisne novine''.

IX    Rok za podnošenje prijava

           Prijave se podnose u roku od 8 (osam) dana od dana zadnjeg objavljivanja.

           Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

           Prijave se dostavljaju direktno na protokol Centralnog registra ili poštom na adresu: Centralni registar hartija od vrijednosti ad Banja Luka, 78000 Banja Luka, Sime Šolaje 1, sa naznakom ''Konkurs za direktora - za Upravni odbor''.

                                                                                                                                                                                                               Predsjednik Upravnog odbora

                                                                                                                                                                                                       Prof. dr Zoran Babić, dipl. ekonomista,s.r.