CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI AD BANJA LUKA

Upravni odbor

Broj: UO-4448/24

Banja Luka, 13.03.2024. godine                                                                                                                                            

                                                                                                                                            

Na osnovu člana 37. stav 1. tačka 10 i 15. Statuta Društva (Službeni glasnik Republike Srpske broj 61/19), Upravni odbor na sjednici održanoj dana 13.03.2024. godine, d o n o s i 

O D L U K U

o poništenju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora

I

Poništava se Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora od 10.01.2024. godine, kao i Odluka o produženju roka za podnošenje prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje direktora od 16.01.2024. godine, objavljeni na Internet stranici Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka.

II

Upravni odbor će raspisati novi javni konkurs, koji će se objaviti na Internet stranici Centralnog registra i u dnevnom listu ''Nezavisne novine''.

III 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Upravni odbor je 10.01.2024. godine donio Odluku o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora 10.01.2024. godine koji je objavljen na Internet stranici Društva.

Dana 15.01.2024. godine Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu: Komisija) je uputila Obavještenje predsjedniku Upravnog i Nadzornog odbora u kojem navodi da je u postupku kontinuiranog nadzora utvrdila da je sadržaj Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Centralnog registra objavljen na internet stranici dana 10.01.2024. godine bio javnosti vidljiv jedan radni dan, s obzirom na to da već 11.01.2024. godine u poslijepodnevnim časovima nije uočljiv javnosti i zainteresovanim licima na adekvatan način, iz razloga što je objavljen u sekciji „Obavještenja“ gdje se na dnevnom nivou objavljuju brojne operativne aktivnosti Centralnog Registra. Dalje je Komisija opisala način na koji je neophodno da informacija o raspisanom javnom konkursu bude kontinuirano dostupna navodeći da smatra da dokaz o objavi javnog konkursa treba da bude jednostavno uočljiv neprekidno na početnoj Internet stranici Registra za vrijeme trajanja roka za podnošenje prijava, u skladu sa načelom javnosti i transparentnosti, na kojima se zasnivaju javni pozivi. Isto tako Komisija navodi da je javni konkurs postupak putem kojeg privredno društvo koje je prema zakonu obavezno da sprovodi ovu proceduru, što  Centralni registar svakako jeste, otvara mogućnost svim zainteresovanim licima da se prijave za određenu poziciju. Takođe, navedeno je da je osnovna svrha javnog konkursa da osigura transparentnost, pravičnost i jednakost prilika u procesu izbora kandidata. U konkretnom slučaju, objavom javnog konkursa u sekciji „Obavještenje“, bez objave javnog konkursa u jednom dnevnom listu koji se prodaje na cijelom području Republike Srpske, nije iskazan dovoljan stepen transparentnosti postupanjem pravnog lica sa javnim ovlaštenjima, uvažavajući činjenicu da zbog velikog broja objava u sekciji „Obavještenje“ javni konkurs nije vidljiv na početnoj internet stranici Centralnog registra za vrijeme trajanja roka za podnošenje prijava, tj. da je isti bio vidljiv na početnoj internet stranici samo jedan dan.

U skladu sa navedenim, Komisija je mišljenja da je kod javnog konkursa za izbor i imenovanje ovlaštenih lica Centralnog registra neophodno da informacija o raspisanom javnom konkursu bude kontinuirano dostupna na opisan način, kako bi se u skladu s načelom javnosti, pravičnosti i transparentnosti na kojima se zasnivaju javni pozivi omogućilo svim zainteresovanim licima da na transparentan način imaju mogućnost prijave na konkurs. Istim obavještenjem Komisija skreće pažnju da će kao regulatorni organ na tržištu hartija od vrijednosti u Republici Srpskoj koja izdaje saglasnost na izbor i imenovanje direktora Centralnog registra, prilikom izdavanja saglasnosti posebnu pažnju obratiti na sprovedenu proceduru za izbor i imenovanje direktora Centralnog registra odnosno na integritet samog postupka.

Upravni odbor je 16.01.2024. godine, poštujući mišljenje Komisije, donio Odluku kojom se produžava rok trajanja javnog konkursa i kako je Komisija smatrala i opisala način u njenom Obavještenju da je javni konkurs bio jednostavno uočljiv neprekidno na početnoj internet stranici Centralnog registra za vrijeme trajanja roka za podnošenje prijava od osam dana, u skladu sa načelom javnosti i transparentnosti na kojima se zasnivaju javni pozivi.

Na javni konkurs su se prijavila dva kandidata od kojih jedan odlukom Upravnog odbora nije ispunjavao uslove obzirom da nema pet godina radnog staža u oblasti tržišta kapitala. Upravni odbor je na sjednici od 08.02.2024. godine imenovao kandidata koji ispunjava uslove javnog konkursa, a 09.02.2024. godine Komisiji je podnijet zahtjev za izdavanje saglasnosti na odluku Upravnog odbora za izbor i imenovanje direktora Bratoljuba Radulovića, zajedno sa obaveznom dokumentacijom kao i pregledom dostavljene obavezne i dodatne dokumentacije koji se tiču referenci kandidata.

Dana 15.02.2024. godine Komisija je dostavila Zaključak u kome se nalaže da Registar dostavi dokaz o objavi javnog konkursa u jednom dnevnom listu koji se prodaje na cijelom području Republike Srpske, kao i zapisnike sa sjednica Upravnog odbora na kojima su razmatrane prijave za javni konkurs.

Upravni odbor je 22.02.2024. godine postupio po zaključku Komisije i dostavio zapisnike sa sjednica Upravnog odbora na kojima su razmatrane prijave za javni konkurs. S obzirom na to da je u svim prethodnim godinama bila dovoljna objava na Internet stranici Društva te da nije osporena od strane Komisije, te da se isti princip dovoljne javnosti kod ovakvih objava usvaja od strane Komisije i kod izbora organa Banjalučke berze a.d. Banja Luka i da nijednim propisom nije izričito regulisano da je nužno izvršiti oglašavanje putem objave u dnevnom listu koji se prodaje na cijelom području Republike Srpske, Upravni odbor je u skladu sa ustaljenom praksom u proteklim godinama, donio odluku da javni konkurs bude objavljen na Internet stranici Društva a od Komisije nikada nije postojala primjedba na ovakvo postupanje, odnosno od Komisije su se u više slučajeva proteklih godina dobijale saglasnosti na imenovanje članova Upravnog i Nadzornog odbora i direktora. Ukazano je na činjenicu da je isti postupak bez objavljivanja javnog konkursa u dnevnom listu (koji se prodaje na čitavom području BiH) proveden 2017, 2018 i 2022. godine prilikom izbora članova Upravnog i Nadzornog odbora Registra, kao i 2018. godine prilikom izbora direktora Registra, na čiji izbor je Komisija dala saglasnost bez dodatnog uslovljavanja, miješanja i intervencija u postupak javnog konkursa i traženja objavljivanja u dnevnom listu koji se prodaje na cijelom području Republike Srpske. U odlukama Upravnog odbora o raspisivanju javnog konkursa za izbor direktora iz 2018. godine, kao i odlukama o raspisivanju javnog konkursa za izbor članova Upravnog i Nadzornog odbora Registra iz 2017, 2018 i 2019. godine, propisano je da će dokaz o objavi javnog konkursa biti objavljen na Internet stranici Registra. Takođe u rješenjima Komisije o davanju saglasnosti za izbor direktora iz 2018. godine, kao i rješenjima Komisije o davanju saglasnosti za članove Upravnog i Nadzornog odbora Registra (2017. godine osam rješenja, 2018. godine dva rješenja i 2022. godine osam rješenja), u priloženoj dokumentaciji, između ostalog, navedeno je da je dostavljen dokaz o objavi javnog konkursa na zvaničnoj internet stranici Registra.

Komisija je 26.02.2024. godine donijela Zaključak (primljen u Registar 27.02.2024. godine), kojim se odbacuje zahtjev Registra za davanje saglasnosti za imenovanje direktora, kao neuredan. U obrazloženju se, između ostalog, navodi da je Komisija predsjednicima Upravnog i Nadzornog odbora uputila već pomenuto Obavještenje i utvrdila je da je Registar djelimično postupio po njemu, jer je izvršio objavu Javnog konkursa na svojoj početnoj Internet stranici za cijelo vrijeme trajanja javnog konkursa, ali nije dostavio dokaz o objavljivanju u jednom dnevnom listu koji je dostupan na cijelom području Republike Srpske i pored skretanja pažnje od strane Komisije.

S tim u vezi odlučeno je kao u dispozitivu.

                                                                                                                                                                                                                              Predsjednik Upravnog odbora

                                                                                                                                                                                                                       Prof. dr Zoran Babić, dipl. ekonomista

DOSTAVITI:

  1. Evidencija,
  2. Kabinet direktora