CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI AD BANJA LUKA

Upravni odbor

Broj: UO-799/24

Banja Luka, 16.01.2024. godine                      

                                                                                                         

Na osnovu člana 37. stav 1. tačka 10. u vezi sa članom 40. stav 1. Statuta (SG RS broj 61/19), Upravni odbor na sjednici održanoj dana 16.01.2024. godine  d o n o s i

O D L U K U

o produženju roka za podnošenje prijava na javni konkurs 

za izbor i imenovanje direktora

I

Produžava se rok za podnošenje prijava na javni konkurs broj: UO-354/24 od 10.01.2024. godine, za izbor i imenovanje direktora, po odluci broj: UO-353/24 od 10.01.2024. godine.

II

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja ove Odluke na internet stranici Društva.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                                                                                                                             Predsjednik Upravnog odbora

                                                                                                                                                                                        Prof. dr Zoran Babić, dipl. ekonomista