• Uredno popunjen zahtjev za registraciju i dodatni obrazac koji sadrži izjašnjenje emitenta o osobinama hartije koja je predmet registracije prema međunarodnom standardu za klasifikaciju finansijskih instrumenata (mogu se preuzeti u rubrici Emitenti-Obrasci ).Uz zahtjev za registraciju i dodatni obrazac sva akcionarska društva prilažu:
 • - rješenje o upisu u sudski registar, ako emitent podliježe obavezi upisa u sudski registar,
 • - obavještenje o matičnom broju emitenta, izdano od strane nadležnog organa,
 • - rješenje o upisu u Registar emitenata kod Komisije, ako emitent podliježe obavezi upisa u Registar emitenata,
 • - spisak vlasnika hartija od vrijednosti koje su predmet registracije (u daljem tekstu: spisak vlasnika), u elektronskom formatu koji propisuje Centralni registar i u pisanom obliku ovjeren od strane emitenta (spisak potpisuje lice ovlašćeno za zastupanje emitenta, a svaka stranica spiska ovjerava se pečatom emitenta),a koji sadrži:
 •        1. ime, ime jednog roditelja i prezime / naziv vlasnika,
 •        2. adresa / sjedište vlasnika,
 •        3. identifikacioni broj vlasnik (JMB za rezidente ili drugi identifikacioni broj    za nerezidente fizička lica/matični broj za rezidente ili drugi identifikacioni broj za  nerezidente pravna lica),
 •        4. datum rođenja za fizička lica,
 •        5. broj hartija od vrijednosti u vlasništvu svakog vlasnika u predmetnoj emisiji,
 • -odluka o emisiji hartija od vrijednosti, ako emitent nije akcionarsko društvo,
 • -dokaz o uplati naknade Centralnom registru.
 • Zatvoreno akcionarsko društvo prilaže i:
 • - osnivački akt,
 • - statut, ako je donesen,
 • - rješenje o upisu u Registar emitenata kod Komisije, ako je emitent dobrovoljno upisan u Registar emitenata.
 • Otvoreno akcionarsko društvo prilaže i :
  - osnivački akt,
  - statut, ako je donesen,
  - rješenje o upisu u Registar emitenata kod Komisije.
 • Nakon prijema zahtjeva za registraciju i priloga Centralni registar i emitent zaključuju ugovor o registraciji hartija od vrijednosti i vođenju računa emitenta.