• Izvještaj za skupštinu akcionara može se izdati na zahtjev:
- emitenta,
- akcionara po čijem je zahtjevu sud naložio održavanje skupštine akcionara,
- privremenog zastupnika kojeg je sud ovlastio da sazove skupštinu akcionara.
  • Zahtjev se podnosi u pisanom obliku, najkasnije pet radnih dana prije održavanja skupštine akcionara, i dostavlja se na protokol Centralnog registra ili putem pošte, te faksom ako zahtjev podnosi emitent.
  • U zahtjevu se obavezno navodi:
- vrsta izvještaja,
- datum na koji se traži stanje (datum presjeka),
- oblik i format izvještaja,
- adresa na koju se dostavlja izvještaj,
- ime i prezime lica koje je ovlašćeno za preuzimanje, odnosno prijem izvještaja, ako se ne traži dostavljanje poštom,
- ime, prezime i potpis podnosioca zahtjeva - fizičkog lica, odnosno naziv i sjedište i potpis ovlašćenog lica i pečat ako je podnosilac zahtjeva pravno lice.
  • Uz zahtjev se prilaže:
- ovjerena kopija identifikacionog dokumenta, ako je podnosilac zahtjeva fizičko lice i ako se zahtjev podnosi poštom ili nalog predaje treće lice,
- odluka nadležnog organa ili suda o sazivanju skupštine,
- dokaz o uplati naknade Centralnom registru, osim za godišnju skupštinu emitenta koji nema neizmirenih obaveza prema Centralnom registru po osnovu godišnje naknade.