• Član Centralnog registra registra u sistemu obračuna, poravnanja i prenosa hartija od vrijednosti može da bude:
- kastodi banka,
- berzanski posrednik,
- strana banka,
- strani berzanski posrednik.