U skladu sa Zakonom o investicionim fondovima Centralni registar vodi registar udjela otvorenih investicionih fondova.

Prava iz udjela u otvorenom investicionom fondu stiču se upisom u Centralnom registru.

Otkup udjela otvorenog fonda vrši se u skladu sa prospektom fonda i važećim propisima, a Centralni registar vrši evidentiranje otkupljenih udjela i njihovo poništenje.