U Centralnom registru se otvaraju i vode sljedeći računi:
● računi vlasnika hartija od vrijednosti,
● računi emitenta,
● računi za deponovanje hartija od vrijednosti,
● računi članova Centralnog registra i njihovih klijenata,
● kastodi računi (kastodi račun na ime i zbirni kastodi račun)
● drugi računi neophodni za obavljanje poslova Centralnog registra.

Na računima koji se otvaraju i vode u Centralnom registru vrši se:
● vođenje stanja hartija od vrijednosti,
● upisivanje i prenos prava iz hartija od vrijednosti,
● upisivanje prava trećih lica,
● upisivanje ograničenja prenosa i zabrana raspolaganja,
● upisivanje drugih ograničenja i zabrana u skladu sa zakonom.