U Centralni registar se upisuju:
● hartije od vrijednosti,
● prava iz hartija od vrijednosti i njihovi vlasnici,
● prava trećih lica na hartijama od vrijednosti,
● zabrane i ograničenja prenosa hartija od vrijednosti.
Centralni registar obavlja poslove čuvanja podataka o hartijama od vrijednosti i njihovim vlasnicima i svim transakcijama u pogledu prenosa vlasništva i promjene statusa hartija od vrijednosti.