Promet po mjesecima
Mjesec
Vrijednost trgovine
Vrijednost prodaje
nerezidenata
% prodaje
nerezidenata
Vrijednost kupovine
nerezidenata
% kupovine
nerezidenata
Januar
2.246.387,32 5.488,59 0,24% 57.746,97 2,57%
Februar
17.268.609,63   7.231.878,90  41,88% 17.217,92   0,1%
Mart
7.456.757,16   2.787.255,34 37,38%   634.525,72 8,51% 
April
14.856.955,08  469.436,90  3,16%  3.408,09  0,02% 
Maj 4.816.212,60   1.811.289,70 37,61%  124.040,84  2,59%
Jun
13.971.130,20   299.797,28 2,15%   6.186,20  0,04%
Jul
10.316.721,32  235.563,29  2,28%  307.303,40  2,98% 
Avgust
17.836.803,10  186.473,22  1,05%  52.720,19  0,30% 
Septembar
 4.706.210,40 94.691,15  2,01%  36.632,36  0,78%
Oktobar
6.533.806,32  183.398,92   2,81%  151.282,35 2,32% 
Novembar
7.904.140,09  768.996,34   9,73% 134.759,48   1,70%
Decembar
54.674.621,28   44.943.139,72 82,20%   43.440.935,95 79,45% 
UKUPNO 162.588.354,50 59.017.409,35 36,30% 44.966.759,47 27,66%


nr sve 12 2021nr sve pc 12 2021