Obavještavaju se manjinski akcionari emitenta Vitinka a.d. Kozluk čije su akcije bile predmet prenosa na otkupioca “Sinovi i oci” d.o.o. Banja Luka da je dana 27.09.2018. godine Centralni registar primio rješenje Okružnog privrednog suda u Bijeljini broj: 59 0 V 029413 16 V od 03.07.2017. godine i rješenje Višeg privrednog suda u Banja Luci broj: 59 0 V 029413 17 Gž od 28.03.2018. godine kojim se odbija u cjelosti prijedlog predlagača/manjinskog akcionara Tomičić Davor iz Zagreba za utvrđivanje primjerene novčane naknade za prenos akcija. Slijedom navedenog, Centralni registar je od dana prijema odluke suda nastavio sa isplatama naknade manjinskim akcionarima emitenta Vitinka a.d. Kozluk čije su akcije bile predmet prenosa na otkupioca “Sinovi i oci” d.o.o. Banja Luka.