Prinudna prodaja akcija u postupku preuzimanja AD

Centralni registar vrši preknjižavanje akcija koje su predmet prinudne prodaje u postupku preuzimanja akcija u skladu sa članom 18. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 65/08, 2/09 i 59/13).

Akcionar čije su akcije prinudno prodate ima pravo na naknadu u novcu. Sredstva za isplatu naknade ponudilac je uplatio na račun Centralnog registra za posebnu namjenu.

Akcionar je dužan da u što kraćem roku od saznanja za prinudnu prodaju svojih akcija, obavijesti Centralni registar o broju novčanog računa na koji će se sa računa za posebnu namjenu doznačiti novčana sredstva koja akcionaru pripadaju po osnovu prinudne prodaje, ako broj novčanog računa akcionara nije unesen u sistem Centralnog registra u nekom drugom postupku.

Informacije u vezi sa prinudnom prodajom akcija u postupku preuzimanja i isplatom pripadajućeg iznosa naknade mogu se dobiti putem telefona broj: 051/348-710 i 051/348-729 ili na šalteru Centralnog registra u Ulici Sime Šolaje 1, Banja Luka, zatim elektronskom poštom na adresi: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. i običnom poštom na adresi: Centralni registar hartija od vrijednosti AD Banja Luka, Ulica Sime Šolaje 1, 78000 Banja Luka.

Prinudna prodaja akcija - preuzimanje akcionarskog društva

Prenos akcija manjinskh akcionara

Prenos akcija manjinskih akcionara na kontrolnog akcionara/otkupioca propisan je odredbama čl. 438.-438d. Zakona o privrednim društvima i članom 90a. Pravilnika o registraciji i prenosu hartija od vrijednosti.

Centralni registar je u svrhu isplate naknade manjinskim akcionarima otvorio račun za posebnu namjenu na koji kontrolni akcionar/otkupilac uplaćuje primjerenu naknadu za sve akcije svih manjinskih akcionara uvećanu za zateznu kamatu od datuma upisa odluke Skupštine akcionara u sudski registar do datuma uplate na račun za posebne namjene Centralnog registra. Odmah po prijemu uplate na račun za posebne namjene Centralni registar po službenoj dužnosti počinje vršiti isplate manjinskim akcionarima za koje u sistemu Centralnog registra postoji upisan bankovni račun. Ako broj novčanog računa akcionara nije unesen u sistem Centralnog registra manjinski akcionar dužan je da u što kraćem roku obavijesti Centralni registar o broju novčanog računa.

Važno je napomenuti da je članom 440. Zakona o privrednim društvima propisano da pravo na isplatu novčane naknade i eventualne razlike u cijeni za otkupljene akcije, zastarjeva u roku od tri (3) godine od dana upisa odluke o prenosu akcija u sudski registar, odnosno od pravosažnosti odluke suda, nakon čega će sredstva koja su bila deponovana na ime novčane naknade prenose se na budžet Republike Srpske.

Informacije u vezi sa prenosom akcija na kontrolnog akcionara/otkupoca i isplatom pripadajućeg iznosa naknade mogu se dobiti putem telefona broj: 051/348-710, 051/348-713 ili na šalteru Centralnog registra u Ulici Sime Šolaje 1, Banja Luka, svakim radnim danom od 08-16h, zatim elektronskom poštom na adresi: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. i običnom poštom na adresi: Centralni registar hartija od vrijednosti AD Banja Luka, Ulica Sime Šolaje 1, 78000 Banja Luka.

Prenos akcija manjinskih akcionara - kontrolni akcionar

Registracija dividende u novcu

Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka postupak registracije dividende u novcu vrši za emitente koji sa Centralnim registrom imaju zaključen ugovor o registraciji dividende u novcu. Ovi poslovi obuhvataju isplate buduće dividende u novcu akcionarima emitenta posredstvom računa za posebnu namjenu Centralnog registra, izdavanje izvještaja na dan dividende emitentu, obračuna i isplate dividende akcionarima kao i obračuna poreza po odbitku u ime emitenta a za račun akcionara.

Titulari prava na dividendu dužni su da se u što kraćem roku od saznanja za registraciju dividende u novcu obrate Centralnom registru sa zahtjevom za upis broja novčanog računa na koji žele da im se doznače novčana sredstva po osnovu statusa akcionara emitenta na dan dividende, ako broj novčanog računa akcionara nije unesen u sistem Centralnog registra u nekom drugom postupku.

Informacije u vezi sa registracijom dividende u novcu i isplatom pripadajućeg iznosa, emitenti i akcionari mogu dobiti putem telefona broj: 051/348-710 ili lično na šalteru Centralnog registra u Ulici Sime Šolaje 1, Banja Luka, zatim elektronskom poštom na adresi: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. i redovnom poštom na adresi: Centralni registar hartija od vrijednosti AD Banja Luka, Ulica Sime Šolaje 1, 78000 Banja Luka.

Dividenda