Uredno popunjen nalog za prenos (može se preuzeti u rubrici Vlasnici-Obrasci), podnosi nasljednik ili drugo ovlašćeno lice. Zahtjev se dostavlja na šalter Centralnog registra ili putem pošte.

Uz nalog se dostavljaju sljedeći prilozi:
- pravosnažno rješenje o nasljeđivanju doneseno od strane suda, odnosno drugog nadležnog organa,
- za nasljednika: lična karta - za punoljetno lice koje je državljanin Bosne i Hercegovine, izvod iz matične knjige rođenih - za maloljetno lice koje je državljanin Bosne i Hercegovine, putna isprava - za lice koje nije državljanin Bosne i Hercegovine, - punomoć (ako nalog podnosi punomoćnik),
- odgovarajući dokument kojim se dokazuje da je podnosilac ovlašćeno lice (ako nalog kao punomoćnik podnosi zakonski zastupnik, bračni/vanbračni supružnik, srodnik po krvi ili tazbini),
- dokaz o uplati naknade u iznosu od 10,00 KM na jedan od računa Centralnog registra. (cijena se odnosi na svaku pojedinačnu hartiju od vrijednosti koja se nasljeđuje i po nasljedniku).