• Ugovor o poklonu hartija od vrijednosti može se zaključiti:

 •  
  - između roditelja i djece, bračnih drugova i poklonodavca i unuka,
  - između drugih lica, samo u humanitarne svrhe i ukoliko je poklonoprimac obrazovna, socijalna, vjerska, humanitarna ili druga slična ustanova ili institucija.
   

 •  
  Uredno popunjen nalog za prenos (može se preuzeti u rubrici Vlasnici-Obrasci) može podnijeti:
  - poklonodavac,
  - poklonoprimac,
  - berzanski posrednik. 

 •   

 • Nalog se dostavlja na šalter Centralnog registra ili putem pošte.

 • Uz nalog se dostavljaju sljedeći prilozi:
  - notarski obrađen ugovor o poklonu,
  - dokaz da su poklonodavac i poklonoprimac lica za koja je dozvoljeno zaključivanje ugovora o poklonu hartija od vrijednosti (izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige vjenčanih, ovjerena kućna lista / izjava o zajedničkom domaćinstvu za lica u vanbračnoj zajednici i sl.),
  - izjava drugog supružnika da predmetne hartije od vrijednosti nisu bračna tekovina, odnosno saglasnost drugog supružnika za poklanjanje ako predmetne hartije od vrijednosti predstavljaju bračnu tekovinu,
  - dokaz o uplati naknade Centralnom registru (0,10% od nominalne vrijednosti, najmanje 30 KM, a najviše 500 KM).

 •  

 • Ako nalog za prenos podnosi poklonodavac ugovor o poklonu ne mora da bude notarski obrađen, već samo ovjeren kod nadležnog organa.

   

 • Ako se nalog podnosi putem pošte ili nalog predaje treće lice potrebno je dostaviti i ovjerenu kopiju identifikacionog dokumenta lica koje je potpisalo nalog.