• Zahtjev se podnosi u pismenom obliku potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i ovjeren pečatom pravnog lica. Zahtjev se dostavlja, na postojećem obrascu,na šalter Centralnog registra ili putem pošte.
   Zahtjev obavezno sadrži sljedeće podatke:
       o pravnom licu:
  - naziv i sjedište,
  - adresu,
  - matični broj,
              o licu ovlašćenom za zastupanje:
  - ime i prezime,
  - broj lične karte (državljanin BiH), odnosno broj putne isprave (strani državljanin),
              o licu ovlašćenom da preuzme izvještaj:
  - ime i prezime,
  - broj lične karte (državljanin BiH), odnosno broj putne isprave (strani državljanin),
              
  Uz zahtjev se dostavljaju sljedeći prilozi:

  - punomoć (ako nalog podnosi punomoćnik),
  - dokaz o uplati naknade u iznosu od 10,00 KM na jedan od računa Centralnog registra.

  Potvrda o vlasništvu se plaća po hartiji od vrijednosti.