• Zahtjev podnosi vlasnik ili drugo ovlašćeno lice koje istupa u ime i za račun vlasnika. Zahtjev se dostavlja na šalter Centralnog registra ili putem pošte. 
  Uz zahtjev se dostavljaju sljedeći prilozi:
  - identifikacioni dokument podnosioca naloga,
  - punomoć (ako nalog podnosi punomoćnik),
  - odgovarajući dokument kojim se dokazuje da je podnosilac ovlašćeno lice (ako nalog kao punomoćnik podnosi zakonski zastupnik, bračni/vanbračni supružnik, srodnik po krvi ili tazbini),
  - dokaz o uplati naknade u iznosu od 5,00 KM na jedan od računa Centralnog registra.
   
  Ukoliko se zahtjev podnosi za potrebe postupka za raspravljanje zaostavštine potrebno je dostaviti sljedeće priloge:
  - identifikacioni dokument podnosioca naloga,
  - punomoć (ako nalog podnosi punomoćnik),
  - izvod iz matične knjige umrlih za ostavioca,
  - izvod iz matične knjige rođenih za dijete, ako zahtjev podnosi dijete ostavioca, odnosno akt o usvojenju ako zahtjev podnosi usvojenik ostavioca,
  - izvod iz matične knjige vjenčanih, odnosno ovjerena izjava lica koje je sa ostaviocem živjelo u vanbračnoj zajednici, ako zahtjev podnosi supružnik,
  - izvod iz matične knjige rođenih za ostavioca, ako zahtjev podnosi roditelj ostavioca,
  - dokaz o uplati naknade u iznosu od 5,00 KM na jedan od računa Centralnog registra.

  Potvrda o vlasništvu može se izdati samo ako se podaci u sistemu Centralnog registra identični sa podacima iz zahtjeva i dostavljenih priloga, ukoliko se podaci razlikuju, potrebno je izvršiti odgovarajuće promjene podataka radi usklađivanja.

  Odgovarajući identifikacioni dokument i ostali prilozi uz nalog podnose se u originalu ili kopiji ovjerenoj od strane nadležnog organa ili u neovjerenoj kopiji s dostavljanjem originala na uvid, te prevedeni od strane ovlašćenog sudskog tumača ako nisu sačinjeni na jeziku koji je u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.

  Ako se nalog podnosi putem pošte ili nalog predaje treće lice potrebno je dostaviti i ovjerenu kopiju identifikacionog dokumenta lica koje je potpisalo nalog.