Zahtjev podnosi vlasnik ili drugo ovlašćeno lice koje istupa u ime i za račun vlasnika. Zahtjev se dostavlja na šalter Centralnog registra ili putem pošte.
 Uz zahtjev se dostavljaju sljedeći prilozi:
- identifikacioni dokument podnosioca naloga,
- punomoć (ako nalog podnosi punomoćnik),
- odgovarajući dokument kojim se dokazuje da je podnosilac ovlašćeno lice (ako nalog kao punomoćnik podnosi zakonski zastupnik, bračni/vanbračni supružnik, srodnik po krvi ili tazbini),
- dokaz o uplati naknade u iznosu od 10,00 KM na jedan od računa Centralnog registra (cijena se odnosi na potvrdu o vlasništvu za svaku pojedinačnu hartiju od vrijednosti).
 
Zahtjev za potrebe postupka za raspravljanje zaostavštine može da podnese lice koje ima pravni interes, a potrebno je dostaviti sljedeće priloge:
- identifikacioni dokument podnosioca naloga,
- punomoć (ako nalog podnosi punomoćnik),
- izvod iz matične knjige umrlih za ostavioca,
- dokaz o uplati naknade u iznosu od 10,00 KM na jedan od računa Centralnog registra (cijena se odnosi na potvrdu o vlasništvu za svaku pojedinačnu hartiju od vrijednosti).
Potvrda o vlasništvu može se izdati samo ako se podaci u sistemu Centralnog registra identični sa podacima iz zahtjeva i dostavljenih priloga, ukoliko se podaci razlikuju, potrebno je izvršiti odgovarajuće promjene podataka radi usklađivanja.
 
Odgovarajući identifikacioni dokument i ostali prilozi uz nalog podnose se u originalu ili kopiji ovjerenoj od strane nadležnog organa ili u neovjerenoj kopiji s dostavljanjem originala na uvid, te prevedeni od strane ovlašćenog sudskog tumača ako nisu sačinjeni na jeziku koji je u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.
 
Ako se nalog podnosi putem pošte ili nalog predaje treće lice potrebno je dostaviti i ovjerenu kopiju identifikacionog dokumenta lica koje je potpisalo nalog.