• Uredno popunjen nalog za promjenu podataka (može se preuzeti u rubrici Vlasnici-Obrasci), podnosi vlasnik ili drugo ovlašćeno lice koje istupa u ime i za račun vlasnika. Nalog se dostavlja na šalter Centralnog registra ili putem pošte.
   Uz nalog se dostavljaju sljedeći prilozi:
          - prijava prebivališтa/boravišta kod nadležog organa ili pisana izjava podnosioca sa podacima o novoj adresi - za promjenu adrese prebivališta/boravišta,
          - raniji dokument na osnovu kojeg je upisan pogrešan podatak i novi dokument na osnovu kojeg se vrši ispravka - za ispravku pogrešno upisane adrese,
          - punomoć (ako nalog podnosi punomoćnik),
          - odgovarajući dokument kojim se dokazuje da je podnosilac ovlašćeno lice (ako nalog kao punomoćnik podnosi zakonski zastupnik, bračni/vanbračni supružnik, srodnik po
            krvi ili tazbini),
          - dokaz o uplati naknade u iznosu od 5,00 KM na jedan od računa Centralnog registra.
   
  Odgovarajući identifikacioni dokument i ostali prilozi uz nalog podnose se u originalu ili kopiji ovjerenoj od strane nadležnog organa ili u neovjerenoj kopiji s dostavljanjem originala na uvid, te prevedeni od strane ovlašćenog sudskog tumača ako nisu sačinjeni na jeziku koji je u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.
   
  Ako se nalog podnosi putem pošte ili nalog predaje treće lice potrebno je dostaviti i ovjerenu kopiju identifikacionog dokumenta lica koje je potpisalo nalog.