• Uredno popunjen nalog za promjenu podataka (može se preuzeti u rubrici Vlasnici-Obrasci), podnosi vlasnik ili drugo ovlašćeno lice koje istupa u ime i za račun vlasnika. Nalog se dostavlja na šalter Centralnog registra ili putem pošte.
  Uz nalog se dostavljaju sljedeći prilozi:
         - pravosnažna odluka nadležnog organa - za promjenu JMB,
         - dokument na osnovu kojeg je upisan pogrešan JMB i novi dokument na osnovu kojeg se vrši ispravka - za ispravku pogrešno upisanog JMB,
  uvjerenje nadležnog organa sa ispravnim matičnim brojem sa datumom dodjeljivanja jedinstvenog matičnog broja kao i dokument sa nepravilnim matičnim brojem – za ispravku pogrešno upisanog jedinstvenog matičnog broja,
         - punomoć (ako nalog podnosi punomoćnik),
         - odgovarajući dokument kojim se dokazuje da je podnosilac ovlašćeno lice (ako nalog kao punomoćnik podnosi zakonski zastupnik, bračni/vanbračni supružnik, srodnik po
           krvi  ili tazbini),
         - dokaz o uplati naknade u iznosu od 5,00 KM na jedan od računa Centralnog registra.
   
  Odgovarajući identifikacioni dokument i ostali prilozi uz nalog podnose se u originalu ili kopiji ovjerenoj od strane nadležnog organa ili u neovjerenoj kopiji s dostavljanjem originala na uvid, te prevedeni od strane ovlašćenog sudskog tumača ako nisu sačinjeni na jeziku koji je u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.
   
  Ako se nalog podnosi putem pošte ili nalog predaje treće lice potrebno je dostaviti i ovjerenu kopiju identifikacionog dokumenta lica koje je potpisalo nalog.
   
  Ako nalog za promjenu podataka podnosi državljanin jedne od bivših republika SFRJ, a iz njegove putne isprave nije vidljiv JMB, dostavlja i rješenje nadležnog MUP-a o dodijeljenom matičnom broju.