Centralni registar je dana 14.01.2022. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:
Naziv emitenta Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, usluge i trgovinu Interlignum Teslić
Sjedište emitenta Kninska br. 21, Teslić
Matični broj emitenta 01961705
Vrsta hartije obveznica
Lokalna oznaka hartije INLG-O-A
Broj hartija        60.000
Nominalna vrijednost hartije    100,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije     6.000.000,00 KM
Redni broj i tip emisije prva emisija obveznica, javna ponuda  
Ograničenja prava na hartiji nema
Rok trajanja ograničenja prava nema
ISIN kod BA100INLGOA8
CFI kod DBFSLR
Rok dospijeća 8 (osam) godina, tj. do 14.01.2030. godine

Predmetna emisija je upisana u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, rješenje broj: 01-UP-31-742-8/21 od 30.12.2021. godine.