Dana 19.11.2021. godine kod Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka završen je postupak brisanja akcija (i to sa računa emitenta i sa računa vlasnika hartija od vrijednosti) lokalne oznake NPDK-R-A, emitenta Napredak ad Bijeljina, MB: 01169572.Brisanje navedenih hartija od vrijednosti izvršeno je na osnovu rješenja o brisanju emitenta iz registra emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj: 01-03-RE-654-1/21 od 11.11.2021. godine i rješenja Okružnog privrednog suda u Bijeljini broj: 059-0-Reg-21-001075 od 25.10.2021. godine o promjeni pravne forme društva.Dosadašnji emitent Napredak ad Bijeljina, MB: 01169572, mjenja pravnu formu.