Centralni registar je dana 11.07.2019. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:

Naziv emitenta Centralni registar hartija od vrijednosti ad Banja Luka
Sjedište emitenta Sime Šolaje 1, Banja Luka
Matični broj emitenta 01942026
Vrsta hartije akcija
Klasa hartije redovna akcija klase A
Lokalna oznaka hartije CRHV-R-A
Broj hartija 14.200
Nominalna vrijednost hartije      100,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije     1.420.000,00 KM
Redni broj i tip emisije IV emisija akcija-povećanje osnovnog kapitala, pretvaranje neraspoređene dobiti u osnovni kapital
ISIN kod BA100CRHVRA2
CFI kod ESVUFR

Po registraciji ove emisije ukupna vrijednost osnovnog kapitala emitenta iznosi 4.100.000,00 KM.Predmetna emisija je upisana u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske rješenje broj 01-03-RE-377-1/19 од 10.07.2019. godine.