Centralni registar je dana 02.07.2019. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:
Naziv emitenta Grawe osiguranje ad Banja Luka
Sjedište emitenta Prvo Krajiškog korpusa 39, Banja Luka
Matični broj emitenta 01949039
Vrsta hartije akcija
Klasa hartije redovna akcija klase A
Lokalna oznaka hartije GRAW-R-A
Broj hartija          1930
Nominalna vrijednost hartije  1.000,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije    1.930.000,00 KM
Redni broj i tip emisije VII emisija, povećanje osnovnog kapitala, pretvaranje rezervi i neraspoređene dobiti u osnovni kapital
ISIN kod BA100GRAWRA6
CFI kod ESVUFR

Po registraciji ove emisije ukupna vrijednost osnovnog kapitala emitenta iznosi 8.000.000,00 KM.Predmetna emisija je upisana u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, Rješenje broj: 01-03-RE-345-1/19 od 27.06.2019. godine.